Пальне гуртом

З моменту свого заснування підприємство є впливовим оператором на українському ринку нафтопродуктів.

Компанія здійснює продаж якісних нафтопродуктів великим і дрібним гуртом.

Якість

Вся про­дукція сер­тифіко­ва­на в рам­ках діючих дер­жав­них стан­дартів. Якість па­ли­ва підтвер­дже­но відповідни­ми до­ку­мен­та­ми.

Економія

Ми про­по­нує гнуч­ку си­сте­му зни­жок для клієнтів, які здійс­ню­ють за­купівлю ве­ли­ких об­сягів наф­то­про­дуктів і за­без­пе­чу­ють своєчас­ну опла­ту.

Транспорт

За ба­жан­ням по­куп­ця, ми мо­же­мо до­ста­ви­ти паль­не у будь-яку точ­ку України влас­ни­ми ав­то­ци­стер­на­ми, або відпра­ви­ти залізнич­ним транс­пор­том.

Замовити пальне
x
Задати питання

Контакти